Otvorenie klubu Darujem ti tulipán

Už v pondelok 23. novembra 2009 o 16.00 hod. vyvrcholia v priestoroch Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici č. 6 v Bratislave celoročné aktivity projektu Darujem ti tulipán.

Príďte sa aj vy pozrieť, kde sa môžu stretávať nevidiace aj vidiace deti a aký nádherný priestor budú mať odteraz k dispozícii na svoje aktivity!

Počas otvorenia detského klubu sa uskutoční aj spoločná vernisáž detských výtvarných prác z integrovaného workshopu v Nitre. Stretne sa opäť vyše 50 detí zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave, zo Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre a Cirkevnej základnej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave. 
Súčasťou vernisáže bude prezentácia fotografií a video zostrihu aktivít, ktoré sa realizovali v rámci projektu v roku 2009.

Čo je projekt Darujem ti tulipán?
Cieľom projektu Darujem ti tulipán je rozvíjať prirodzené nadanie slabozrakých a nevidiacich detí spolu s vidiacimi deťmi, podporovať ich tvorivosť a fantáziu ako aj integráciu postihnutých detí do štandardného prostredia a pomáhať odstraňovať predsudky a neinformovanosť vidiacich detí.

Prečo sa projekt volá Darujem ti tulipán?
Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2008 sa realizoval pre nevidiace deti odposluch rozhlasovej hry Tulipánová kolíska, ktorá dala aj názov projektu, diskusia s tvorcami, výtvarný workshop, návšteva divadelného predstavenia, vernisáže výstavy v Nitre a v Bratislave, foto a videozostrih z výstavy, internetová výstava nawww.nitrafest.sk. Duša projektu, akademická sochárka Elena Kárová, sa rozhodla v projekte pokračovať celoročne a to v podstatne rozšírenej podobe. 
V roku 2009 sme projekt rozvinuli do celoročnej systematickej činnosti, ktorá zapája do tvorivej činnosti nevidiace deti spolu s vidiacimi deťmi prostredníctvom tvorivo-kultúrno-umeleckých aktivít. Začali sme tradíciu pravidelných výtvarných workshopov pre deti, počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2009 sa na spoločnom integrovanom workshope stretlo vyše 50 nevidiacich a vidiacich detí z troch škôl, ktoré spolu prežili deň plný spoločných tvorivých aktivít, umenia a nových priateľstiev.

Prečo vznikol nový klub?
Otvorenie priestorov Klubu Darujem ti tulipán je výsledkom snaženia Asociácie Divadelná Nitra a Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave vytvoriť pre deti priestor, v ktorom by mohli spolu tvoriť, hrať sa a stretávať sa so svojimi zdravými rovesníkmi. 

Celý rok prebiehala v Základnej škole pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave vďaka finančným prostriedkom z fondov a nadácií rozsiahla rekonštrukcia priestoru, ktorý sa bude odteraz dlhodobo využívať na tvorivé aktivity pre všetky zúčastnené deti na projekte Darujem ti tulipán.

Klub Darujem ti tulipán otvorí možnosť dlhodobo pokračovať v tomto projekte. Takto chceme podporiť zmysluplné prežitie voľného času detí, integráciu detí do štandardného prostredia, možnosť rovnocenne sa vyjadriť a zúčastňovať kultúrnych a tvorivých aktivít, ako aj prezentovať svoj talent a nadanie na verejnosti. 
Otvorenie Klubu Darujem ti tulipán je veľký krok k vytvoreniu priestoru pre pravidelnú, systematickú a celoročnú kultúrnu a tvorivú činnosť detí.

Vypočujte si zaujímavý rozhovor s Elenou Károvou na Rádiu Devín 
http://www.rozhlas.sk/inetportal/2007/index.php?lang=1&stationID=0&page=showRelacia&id=131&stationID=2
(Skicár, 24.9.2009)

O úspešnosti projektu Darujem ti tulipán svedčí aj podpora z nasledovných zdrojov: Nadácia pre deti Slovenska – program Hodina deťom; Nadácia VÚB; Konto Orange; Zamestnanecký grantový program Accenture 2009: Skills to Succeed administrovaný Nadáciou Pontis; Mesto Bratislava – odd. kultúry a športu; Komunitná nadácia Bratislava a Fond CITIBANK.